CHCI ODEBÍRAT NOVINKY A AKCE.

Stačí zadat e-mail zde:   NAŠI PARTNEŘI

  1. Úvod
  2. PODPORA
  3. Jak na autobaterii
Jak na autobaterii

Co je to akumulátor (baterie)?

Nejjednodušší definice: AKUMULÁTOR je elektrochemický zdroj elektrické energie. Pro upřesnění je nutné dodat, že se jedná o zdroj stejnosměrného elektrického proudu. Základní vlastnost akumulátoru, či schopnost chceme-li, je akumulace elektrické energie (kumulovat čili hromadit, odtud název akumulátor). Za akumulátor můžeme považovat každý sekundární galvanický článek (dle italského přírodovědce Luigiho Galvaniho, který jako první pozoroval vliv malého elektrického výboje, při pitvě žáby, přičemž elektrody tvořili kovový nástroj a kovový podklad). Každý akumulátor, aby fungoval, musí sestávat minimálně z jednoho článku, jmenovité napětí 2V. Článek, aby fungoval, musí sestávat minimálně ze 3 reaktantů. Prvním reaktantem je záporná elektroda (katoda), druhý reaktant vytváří prostředí, u olověných akumulátorů hovoříme o elektrolytu (roztok kyseliny sírové a vody) a třetím reaktantem je kladná elektroda (anoda). Při uzavření elektrického obvodu, začne v článku docházet k chemické reakci. K vybíjení nebo k nabíjení. Při vybíjení prochází elektrický proud od záporné elektrody ke kladné, přičemž dochází k přeměně chemické energie na elektrickou, tento jev trvá do doby, dokud nejsou aktivní hmoty reaktantů spotřebovány. Akumulátor se od běžných primárních článků (tužkové baterie, apod.) liší tím, že aktivní hmoty reaktantů lze během životnosti akumulátorů opět obnovit pomocí nabíjení. Proud elektronů přinutíme k opačnému průchodu, od kladné elektrody k záporné.

Co je to baterie?

Bezesporu nejrozšířenější a nejpoužívanější termín pro chemický zdroj elektrické energie, bývá často, avšak nesprávně, používán v souvislosti s obyčejnými tzv. primárními články (např. AA tužkové baterie, apod.). Výrazem BATERIE lze totiž správně označit pouze elektrochemický zdroj, sestavený z více článků. V praxi to znamená, že např. autobaterie, určená ke startování motorů, je nazvána správně, protože se skládá zpravidla ze 6 článků, a její jmenovité napětí je tedy 12V (6 krát 2V). Naproti tomu tužkový článek, se rozhodně baterií nazývat nedá, protože žádnou baterii článků neutváří. Dva a více kusů tužkových článků již baterií nazvat lze. Baterie je tedy výraz, jenž lze použít pro pojmenování různých druhů článků, primární (nelze opět nabíjet) či sekundární (akumulátory), avšak vždy musí tyto články tvořit skupinu dvou a více kusů.

Co je to bezúdržbový akumulátor a jak se liší od údržbového?

Výrazem BEZÚDRŽBOVÝ akumulátor (či autobaterie, motobaterie, atd.) v současné době označujeme produkt, který z hlediska kontroly stavu hladiny elektrolytu (roztoku kyseliny sírové a vody) a dolévání destilované vody, tento servis nevyžaduje. Moderní baterie, které mají horní víko napevno přitavené ke spodní schránce nelze v takovém případě ani otevřít a kontrolovat. Tyto bezúdržbové baterie mají zpravidla v horní části schránky integrovaný labyrintový systém, který zabraňuje úniku elektrolytu při náhodném převržení baterie na bok, např. při přepravě či nehodě automobilu. Naproti tomu údržbové akumulátory jsou vybaveny klasickými zátkami, vyžadují pravidelnou kontrolu a v případě převrhnutí začnou téměř okamžitě vytékat. Proč tedy bezúdržbové akumulátory není potřeba dolévat a údržbové ano? Důvodem je nežádoucí chemická reakce zvaná elektrolýza, která probíhá současně s žádoucími chemickými procesy uvnitř článků baterie. Při elektrolýze roztoku kyseliny sírové a vody (např. u klasických zaplavených autobaterií se jedná o 38% roztok H2SO4) dochází při nabíjení baterie k plynování na každé vnitřní elektrodě v článcích. Plyny (prvky H a O) vodík a kyslík, které se tvoří na elektrodách při chemických procesech a unikají z baterie do prostoru, jsou základními stavebními kameny molekuly vody = H2O (jeden atom vodíku a 2 atomy kyslíku). Tím, že plyny unikají z baterie, prakticky ubývá vody v roztoku. U běžných údržbových baterií není tomuto jevu nijak zabraňováno, a úbytek vody je mnohem vyšší. Proto je třeba pravidelně doplňovat destilovanou vodu. Elektrolýza samozřejmě probíhá také u bezúdržbových typů baterií, avšak díky moderním výrobním technologiím se jí lze velmi účinně bránit. Jedním z nejúčinnějších prostředků obrany je přidávání jiných chemických prvků do olověných desek (elektrod), při jejich výrobě (proces se nazývá legování = slévání). Vzácnější prvky mohou být v našem případě např. kalcium nebo stříbro. Platí zde přímá úměrnost, čím méně elektrolýzy tím méně ubývá vody.

 

Je bezúdržbový olověný akumulátor skutečně absolutně bezúdržbový?

Ne. Jak již bylo popsáno v jednom z předchozích příspěvků, přívlastek bezúdržbový si akumulátor zaslouží pouze z hlediska kontroly stavu hladiny elektrolytu. Jednoduše řečeno, neudržovat v tomto smyslu znamená nedolévat. Ve všech jiných směrech se naopak údržba o akumulátor vyplatí.

Jakou údržbu vyžaduje bezúdržbový akumulátor?

Žádnou, při provozu za optimálních podmínek. Optimální podmínky však nepanují v našich zeměpisných polohách celoročně. Proto především v zimním období je třeba věnovat akumulátoru zvýšenou pozornost. Je dobré znát alespoň základní vlastnosti a principy fungování startovací baterie, za různých podmínek a podle toho se přizpůsobit. Nejdůležitější je udržovat baterii stále plně nabitou. Docílit tohoto stavu lze několika způsoby. Během provozu v motorovém vozidle dobíjí baterii součástka zvaná alternátor. Funguje-li alternátor správně, není co řešit. Problémy mohou nastat v případě, kdy alternátor z různých důvodů nestačí baterii plně dobíjet. Podívejte se na následující tabulku, kde popisujeme problémové situace, co způsobují a jaké je možné řešení = údržba.

Co baterii neprospívá?

 

příčinapříkladnásledekřešení
časté startovánísanitka, taxislužba, kurýrní auto, časté starty a krátké ujeté vzdálenostialternátor nestačí během krátké jízdy baterii plně dobít, ta postupem času a s dalším starty neustále ztrácí kapacitu, až přestane dodávat energii a vlivem sulfatace již nelze obnovitbaterii pravidelně dobíjet, alespoň jednou měsíčně i častěji, nebo v době mimo provoz vozidla připojovat baterii na udržovací proud, na tak zvanou "doušťouchávačku"
krátké pravidelné jízdy krátké cesty autem do práce, obchodní cestující ve městě, dodávky a rozvoz zboží, služební automobilalternátor nestačí během krátké jízdy baterii plně dobít, ta postupem času a s dalším starty neustále ztrácí kapacitu, až přestane dodávat energii a vlivem sulfatace již nelze obnovitbaterii pravidelně dobíjet, alespoň jednou měsíčně i častěji, nebo v době mimo provoz vozidla připojovat baterii na udržovací proud, na tak zvanou "doušťouchávačku"
porucha dobíjeníporucha nebo špatné nastavení součástky, která v autě vyrábí elektrickou energii (přeměna mechanické energie na elektrickou), a která rovněž dobíjí bateriialternátor baterii vůbec nedobíjí nebo příliš málo, ta dodává energii nashromážděnou při nabití z výroby, brzy skončí zcela vybitázměřením alternátoru se dozvíte, je-li vadný či špatně nastavený (správné napětí 13,8 až 14,2V), svěřte auto do péče odborného servisu
porucha přebíjeníporucha nebo špatné nastavení součástky, která v autě vyrábí elektrickou energii (přeměna mechanické energie na elektrickou), a která rovněž dobíjí baterii alternátor baterii přebíjí, závada se neprojeví tak brzy jako v případě špatného dobíjení, ale hrozí riziko, že se baterie vlivem nadměrného přebíjení poškodí, při přebíjení dochází k nadměrnému plynování a tím k úbytku vody změřením alternátoru se dozvíte, je-li vadný či špatně nastavený (správné napětí 13,8 až 14,2V), svěřte auto do péče odborného servisu
dlouhodobá odstávka autapravidelně používané auto je odstaveno na několik týdnů z důvodu poruchy, nemoci, či služební cesty, atd.baterie vlivem samovybíjení neustále přichází o svou nakumulovanou energii, samovybíjení probíhá i u moderních baterií (asi 1% kapacity denně), i přesto že  je baterie odpojena, připojená baterie může být navíc vybíjena dalšími spotřebiči jako je např. alarm, hodiny apod.je-li to možné (alarm) před dlouhodobou odstávkou automobilu baterii alespoň odpojte (pozor na heslo u autorádia), v lepším případě baterii dobijte a odpojte, nebo demontujte, plně dobijte a uskladněte
krátkodobá odstávka autanapř. na týden či 14 dnů, zimní prázdniny,  dovolená, nemoc, apod.plně nabitá či nová baterie tomuto výpadku v provozu odolá snadno, starší baterie, zčásti vybitá, nebo v zimním období, kdy se za provozu baterie hůře dobíjí, může zkolabovat je-li to možné (alarm), před krátkodobou odstávkou automobilu baterii alespoň odpojte (pozor na heslo u autorádia), v lepším případě baterii odpojte a plně dobijte
ponechání zapnutých spotřebičů (světla, rádio, atd.)klasická situace kdy zapomenete rozsvícená světla, necháte puštěné rádio, nebo malou lampičku v zavazadlovém prostorubaterie dodává energii dokud se zcela nevybije, situace není vážná, když se baterie za několik hodin (maximálně pár dnů) opět plně dobije, jinak hrozí nevratné poškození (sulfatace)po zjištění situace baterii ihned dobijte na plnou kapacitu, v případě startu na kabely musíte ujet delší vzdálenost, aby se baterie alespoň trochu zregenerovala, přesto po té doporučujeme odpojit a plně dobít
mnoho spotřebičů v pohotovostním režimupodobná situace jako při zapomenutých rozsvícených světlech, baterie ztrácí kapacitu samovybíjením a dalšími spotřebiči v režimu standby (rádio, hodiny, navigace, trvale zapojené LED diody, alarm, atd.) je-li baterie nová či pravidelně dobíjená je vše v pořádku, v případě starší baterie či delší odstávky auta, nebo kombinace více neduhů popsaných v této tabulce, může se situace zkomplikovat a baterie se může vybít za pár dnů zvažte je-li nutné udržovat tolik spotřebičů v pohotovostním režimu pokud není auto nastartované, je-li to možné (alarm) odpojujte spotřebiče od elektroinstalace vozu, jinak baterii pravidelně dobíjejte
starší baterie a zimní obdobíza optimálních podmínek funguje baterie perfektně, během zimního období však ztuhne olej v motoru, pohonné hmoty pomaleji dotečou do motoru - nastartování trvá déle, chemické procesy se zpomalují - dobíjení trvá délečím déle trvá zima, tím déle je baterie provozována za zhoršených podmínek, to znamená, že se hůře dobíjí a při startech více namáhá, kapacita neustále klesá, až se baterie vybijejde-li o průměrně starou baterii, vyplatí se ji dobít a vrátit do provozu, je-li o baterii starší 5 let, je vhodné ji prověřit, případně dobít a vrátit, předcházejte tomuto stavu pravidelným dobíjením (v zimním období alespoň 1x za dva měsíce), čím častěji tím lépe

Spolupracujeme s  AHIFI     CARMEDIA    STUALARM   AUNIKA   TSS  DSI   HTCAR   VAMOT  TORIO   ELSAGROUP  BASYS  TME  LEVNEALARMY

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.